BIP

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie została utworzona na mocy uchwały Nr XI/89/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

 2. Organizatorem Biblioteki jest Powiat Kępiński.

 3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Powiatu Kępińskiego.

 4. Biblioteka posiada osobowość prawną.

 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawowany jest przez Zarząd Powiatu.

 6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z poźn. zm.).

Przedmiot działalności i kompetencje:

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury

2. Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

3. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

 • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

 • udostępnianie zbiorów na miejscu,

 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

 • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, doskonalenie zawodowe, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,

 • organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu,

 • współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną,

4. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną

Zasady funkcjonowania:

Zasady funkcjonowania biblioteki okresla Regulamin Organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 10.00-13.00 

Prowadzone rejestry i ewidencje:

Rejestr czytelników.

Rejestr osób korzystających z czytelni.

Rejestr osób korzystających z Internetu.

Baza książek w systemie bibliotecznym SOWA.

Redakcja strony: Statut i regulaminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1026

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl