BIP

Statut

STATUT POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘPNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Nr XI/89/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku.

§ 2

Podstawę prawną funkcjonowania Biblioteki stanowią:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z poźn. zm.), zwana dalej „ustawą”;
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z poźn. zm.);
 7. Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Kępno, a terenem działalności Powiat Kępiński w województwie wielkopolskim.

§ 4

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Powiat Kępiński.
 3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Powiatu Kępińskiego.
 4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawowany jest przez Zarząd Powiatu.
 6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z poźn. zm.).

§ 5

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej oraz pieczęci okrągłej, na których znajduje się nazwa Biblioteki w jej pełnym brzmieniu. 

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Powiatu oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.
 3. Do podstawowych zadań biblioteki należy:
  • gromadzenie opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
  • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu,
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, doskonalenie zawodowe, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,
  • organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu,
  • współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną,
 4. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną 

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 7

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje całością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii związków
 4. i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece.
 5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę oraz jest zwierzchnikiem służbowym.
 6. W uzasadnionych przypadkach zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu.

§ 8

 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteki.
 2. Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 3. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 9

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone zostają na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 10

Biblioteka może prowadzić czytelnie, filie biblioteczne, punkty biblioteczne a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno–oświatowych użytkowników.

§ 11

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 12

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i  fundacje. 

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – „gospodarkę finansową instytucji kultury”.

§ 14

Dyrektor Biblioteki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedstawia je Organizatorowi w terminie obowiązującym w art. 52 ustawy o rachunkowości.

§ 15

 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
 2. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
 3. Biblioteka może pobierać opłaty za:
  • usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 4. Wysokość opłat, o których mowa w pkt 2 i 3 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 397

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl