BIP

Deklaracja dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie.
Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Elementy niedostępne:
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
– dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

Przejdź do wersji kontrastowej Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
Jak korzystać z BIP? (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
Przejdź do menu przedmiotowego (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
Przejdź do mapy serwisu (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
Przejdź do treści strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 5)
Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Kałka, pbp_kepno@o2.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 78 211 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do udynku prowadzi utwardzona droga, o szerokości większej niż 1,5m. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich i szerokie drzwi. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wewnątrz budynku pomieszczenia ogólnodostępne znajdują się na jednym poziomie i są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. Budynek nie ma wewnątrz schodów. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku znajdują się miejsca do parkowania.

Osoby niewidome posiadają prawo wstępu z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.

Redakcja strony: Deklaracja dostepnosciRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 642

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl